Načítavám...

Všeobecné obchodné podmienky výdaja a prijímania darčekových poukazov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých prevádzkuje darčekové poukazy spoločnosť:

Pekné vlásky s.r.o.
Lipová 1066/74
900 33 Marianka
Slovensko
IČO: 51700786
DIČ: 2120753569
IČ DPH: SK2120753569

2. (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), vydáva zákazníkom darčekové poukazy (ďalej len ako „darčekové poukazy“) slúžiace na zaplatenie kúpnej ceny služieb v rámci kaderníckej prevádzky Pekné vlásky s.r.o.

3. Darčekové poukazy prevádzkovateľ vydáva v eurách (EUR). Darčekové poukazy sa predávajú iba online na webe https://www.peknevlasky.sk, cenu poukazu si kupujúci určí počas nákupu, hodnota je vždy násobkom 5 EUR, minimálna hodnota je 20 EUR, maximálna hodnota je 500 EUR. Darčekové poukazy sú prenosné, neviažu sa na konkrétnu osobu. V prípade reklamnej akcie sa podmienky vydania darčekového poukazu a jeho prenosnosti riadia pravidlami stanovenými prevádzkovateľom reklamnej akcie.

4. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o kúpe darčekového poukazu, a to bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Spôsoby odstúpenia od zmluvy sú nasledovné:

  • vyplnením a odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy na mailovú adresu kontakt@peknevlasky.sk,
  • vyplnením a odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy na adresu prevádzky: Pekné vlásky s.r.o. Vígľašská 13, 851 07 Bratislava.

5. Čerpanie kreditu darčekového poukazu nemusí byť naraz, je možné čerpať kredit postupne na viac krát. Pre uplatnenie darčekového poukazu nemusí byť poukaz vytlačený, musí byť poskytnutý k nahliadnutiu a to napríklad v mobilnom zariadení.

6. Darčekový poukaz obsahuje jedinečné evidenčné číslo, ktoré ho robí nezameniteľnou s inými poukazmi. Údaje o darčekových poukazoch sa evidujú v elektronickej evidencii, ktorú vedie prevádzkovateľ.

7. Darčekový poukaz možno použiť výhradne na zaplatenie služieb v kaderníctve Pekné vlásky s.r.o. vo výške nominálnej hodnoty uvedenej na darčekovom poukaze, najneskôr v lehote platnosti darčekového poukazu, ktorá je uvedená na darčekovom poukaze. Ak darčekový poukaz neobsahuje dátum platnosti, možno ho uplatniť v lehote 12 mesiacov odo dňa jeho vydania vyznačeného na doklade o nadobudnutí darčekového poukazu. Darčekový poukaz možno uplatniť okamžite po kúpe. Na úhradu jednej služby možno použiť aj viacero darčekových poukazov a jeden darčekový poukaz možno použiť aj na nákup viacerých služieb. Na služby uhradené prostredníctvom darčekových poukazov nemožno uplatniť právo na vrátenie ceny za službu bez udania dôvodu, čím nie je dotknutá možnosť reklamovať chyby služby a uplatniť reklamačné nároky podľa príslušných právnych predpisov.

8. Darčekový poukaz nemožno vymeniť za hotovosť, nemožno na jeho základe požadovať bankový prevod finančných prostriedkov, a to ani potom, čo uplynie lehota platnosti darčekového poukazu. Darčekové poukazy nemožno započítať proti neuhradeným pohľadávkam. Pri nevyčerpaní nominálnej hodnoty darčekovej poukážky nemožno vyplatiť vzniknutý rozdiel v peniazoch. Darčekový poukaz nemožno uplatniť na nákup ďalších darčekových poukazov. Uplatnenie darčekového poukazu je len spôsobom platby za služby; reklamácia služby sa riadi podľa reklamačného poriadku kaderníckeho salónu.

9. Prevádzkovateľ kaderníctva je oprávnený darčekový poukaz odmietnuť, ak:

  • a) sa už raz uplatnil a kredit je vyčerpaný,
  • b) je po dátume splatnosti,
  • c) sa jedinečné evidenčné číslo darčekového poukazu nevyskytuje v elektronickej evidencii prevádzkovateľa.

Ak má prevádzkovateľ kaderníctva akékoľvek pochybnosti o pravosti uplatneného darčekového poukazu alebo ak sa domnieva, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v prvej vete tohto odseku, je oprávnený ponechať si darčekový poukazu uplatnený zákazníkom (alebo aj treťou osobou) na jeho preverenie a požadovať od zákazníka doklad o nadobudnutí darčekového poukazu od prevádzkovateľa kaderníctva Pekné vlásky s.r.o. Ak sa preverovaním zistí, že darčekový poukaz možno prijať na úhradu ceny služby, vráti sa darčekový poukaz zákazníkovi. O čas preverovania darčekového poukazu sa predlžuje čas jeho platnosti. Ustanovením tohto odseku nie sú vylúčené reklamačné nároky zákazníka, ktorý darčekový poukaz kúpil, voči osobe, od ktorej ju kúpil.

Tieto podmienky pre darčekové poukazy platia od 25.5.2024